• Registered
  • Platinum

รายละเอียดบทความ

คู่มือช่าง ระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน

คู่มือช่าง ระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน
การวิเคราะห์ตรวจสอบ,การแก้ไขปัญหา,การดูแลรักษา,การสำรวจ,การซ่อมแซมและการอ้างการรับประกันระบบ

จุดประสงค์ของคู่มือเล่มนี้ คือเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการสำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (ระบบโซลาร์โฮม) คู่มือนี้อธิบายการทำงานของระบบ การดูแลรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น ส่วนความรู้เพิ่มเติมในเรื่องไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้งานระบบอย่างถูกวิธี และการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รายละเอียดจะอยู่ในคู่มืออีกเล่มหนึ่งที่แจกให้ในการอบรม

คู่มือเล่มนี้จะช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ หน้าที่ของช่างท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ไม่เพียงแต่ซ่อมระบบ หรือแจ้งการรับประกันระบบที่เสียหาย (ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่เร่งด่วน) อีกทั้งต้องป้องกันความเสียหายของระบบในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานของระบบยาวนานขึ้นและผู้ใช้ระบบมีความพอใจ ลดขั้นตอนในการยื่นการรับประกันความเสียหาย และช่วย อบต (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบขณะนี้) ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบในอนาคต ขั้นตอนสำคัญเริ่มแรกในการป้องกันระบบเสียหาย คือการให้ความรู้กับเจ้าของระบบ ช่างควรจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสาธิตขั้นตอนทั้งหมดในการดูแลรักษาระบบให้กับเจ้าของระบบ

คู่มือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นในการตรวจสอบระบบโซลาร์โฮม โดยใช้ความพยายามในการเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจระบบ ทั้งหมดโดยรวม มากกว่าที่จะอธิบายแยกเป็นอุปกรณ์แต่ละชิ้นการมุ้งเน้นเพียงแต่อุปกรณ์ที่ทำ ให้ระบบเสียหายเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ในระบบ อาจจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสียหายของระบบที่ผิด การสำรวจระบบโดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะทำให้ระบบล้ม เหลวไม่นาน หลังจากที่ได้สำรวจว่าระบบทำงานเป็นปกตีดี ตัวอย่างเช่น ระบบที่ทำงานเป็นปกติดีขณะนี้ แต่อาจจะมีต้นกล้วยกำลังเติบโตขึ้นตรงบริเวณด้านหน้าของแผงโซลาร์ซึ่งจะทำ ให้ระบบทำงานดีต่อไปได้ไม่นาน เป็นต้น การให้ความรู้กับเจ้าของระบบเกี่ยวกับเงาที่มาบังและความสะอาดของแผงโซลาร์ จะทำให้คุณประหยัดเวลาในการกลับไปตรวจซ่อมระบบเดิมอีกครั้ง และกำจัดความลำบากของเจ้าของระบบถ้าระบบเกิดความเสียหาย

คู่มือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกือบทั้งหมดสำหรับช่างที่ซ่อมระบบโซลา ร์โฮม ได้แก่ การวิเคราะห์ตรวจสอบ การให้ความรู้กับเจ้าของระบบ การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบเบื้องต้น และขั้นตอนในการแจ้งการรับประกันระบบ เนื้อหาที่ไม่ได้ครอบคลุม ได้แก่

การซ่อมวงจรในอินเวอร์เตอร์ ไม่ควรกล่าวถึง หรือพยายามจะซ่อม เนื่องจากการรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีนี้ และอาจเป็นอันตรายอย่างมาก

การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีจรรยาบรรณและความเคารพในการตรวจสอบระบบ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการติดต่อกับเจ้าของบ้าน และจะทำให้การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบมีความละเอียดและเท่าเทียมกันทุกระบบ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอีกด้วย

การวางแผนในอนาคต ระบบโซลาร์โฮมของไทยจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวก็ต่อเมื่อทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (บริษัทผู้ติดตั้ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ช่างท้องถิ่น เจ้าของระบบ) สามารถสร้างความยั่งยืนของระบบ ให้ความสนใจในการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนอุปกรณ์สำรอง ช่างท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญในขั้นตอนนี้ คุณจะเป็นเสียงให้กับชาวบ้าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้และการปฏิบัติในท้องถิ่น รวมถึงเป็นตัวแทนโดยตรงของ อบต

ผู้ลงบทความ : Admin